Het Erfdeel

Geschiedenis

Ongeveer 25 jaar geleden begon men met de bouw van de wijk Oosterboer in Meppel. De Raad van Kerken in Meppel gaf het advies te zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijk kerkdiensten te gaan houden in de Oosterboer, zo mogelijk op oecumenische basis.

In verband hiermee besloten de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk  dat  ambtsdragers vanaf dat moment deel zouden gaan uitmaken van de Oecumenische Raad Oosterboer (ORO). In deze raad waren vertegenwoordigd: de groep ‘andersgebondenen’, de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie.

Men besloot al vrij snel om eens in de veertien dagen een viering te houden. Er werd ruimte gevonden in een noodlokaal van de Oosterboerschool aan de Oosterboerweg. Predikanten van de deelnemende gemeenten gingen beurtelings voor.

Op het moment dat de bouw van de Oosterboerschool aan de K.P. laan gereed was, werden de vieringen in deze school gehouden. Omdat na verloop van tijd  verbouwingen aan deze school nodig waren en de daar beschikbare ruimte te klein werd, kon de inmiddels gereedgekomen Anne Frankschool, eveneens aan de K.P. laan, in gebruik worden genomen voor de vieringen. Ook deze school werd echter te klein om het aantal bezoekers van de vieringen te huisvesten. En dus moest er gezocht worden naar andere mogelijkheden.

Begin negentiger jaren werd bij de VanBoeijen Stichting het plan opgevat om in de Oosterboer een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap te gaan bouwen. Onmiddellijk na het bekend worden van deze plannen zocht de ORO contact met deze organisatie.

Na uitgebreid overleg werd men het eens over de bouw van een multifunctionele ruimte, die ook voor vieringen gebruikt kon worden. Men werd het ook eens over een huurovereenkomst, die gekoppeld werd aan de detachering van één van de wijkpredikanten als geestelijk verzorger van Het Erf.

Dankzij de enorme inzet van velen kon in september 1997 de oecumenische wijkgemeente het Erfdeel worden gesticht en werd de huidige kerkzaal feestelijk in gebruik genomen.

Vorm geven aan de oecumene is een even uitdagend als ingewikkeld proces, dat steeds weer nieuw impulsen nodig heeft. Wij hopen dat iedereen die het Erfdeel een warm hart toedraagt, het enthousiasme en de creativiteit vindt deze bijzonder samengestelde geloofsgemeenschap sprankelend en uitnodigend te houden.

Partners

Partners van Het Erfdeel binnen de oecumene zijn: Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente en Rooms-Katholieke Parochie ‘H. Stephanus’

Mogelijk vraagt u zich wel eens af wie of wat toch die andersgebondenen zijn. Waarom horen die bij onze oecumenische wijkgemeente?

Misschien is het goed om in het kort daar iets over te vertellen. Maar dan wel ‘in het kort’, want een ieder die zich andersgebonden voelt heeft een eigen lang verhaal van losmaking. Dit laatste doe je niet zomaar even. Ook ga je niet – vinden wij – op kousenvoeten de kerk uit.

Andersgebondenen staan niet vijandig tegenover het begrip kerk en ook wensen zij zich niet te laten leiden door gevoelens van bitterheid of teleurstelling vanwege ondervonden pijn of onbegrip in één van de vele kerkelijke instituties.

Vanaf het begin van de Oecumene Oosterboer, destijds in de Anne Frankschool, waren meerdere kerken en geledingen vertegenwoordigd in de zogenaamde ORO(Oecumenische Raad Oosterboer). Ook toen was er al de geleding ‘andersgebondenen’. Het was eigenlijk ‘een zooitje ongeregeld’ wat zich wel betrokken voelde bij de religieuze ontwikkeling van een nieuwe wijk en daar samen met de kerken hun steentje aan wilden bijdragen. Opzet binnen de ORO was om ook in de nieuwe wijk Oosterboer een zo breed mogelijk godsdienstig en kerkelijk denken te bevorderen, teneinde in gezamenlijkheid gestalte te geven aan een plaats voor bezinning in een groeikern.

Andersgebondenen zijn dus mensen die, ieder vanuit persoonlijke motieven, geen lid willen zijn van bestaande kerkelijke instituten, maar wel actief willen zijn in een gemeenschap van gelovigen van waaruit zij inspiratie kunnen geven en ontvangen en die zij noodzakelijk achten om een geloof in God te beleven.

Binnen onze Oecumenische Wijkgemeente (ook wel SOW-plus genoemd) is nog altijd ruimte voor een volwaardige betrokkenheid. Voor hen die daar behoefte aan hebben komt men enkele malen bij elkaar voor onderling contact en overleg. Dit zijn geen besloten bijeenkomsten en worden als het even kan vermeld in het maandblad de Bouwstenen. Ieder die dit wenst kan aan dit overleg deelnemen. Andersgebondenen houden zich verre van werving, maar heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom.

Eén van ons is ouderling en derhalve lid van de kerkenraad. Ook is één van de andersgebondenen adviserend lid van de kerkenraad en tevens lid van het dagelijks bestuur. Ook een Oecumenische Wijkgemeente kan het niet stellen zonder financiën en daarom dragen velen van ons hun steentje bij via de Stichting OKE (Stichting Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel), Meppel, bankrekeningnummer 3718.70.445.

Wilt u meer weten over de andersgebondenen dan kunt u contact opnemen met de huidige vertegenwoordiger Marian van Kessel. (tel. 463481)

Meer informatie vind u op de website van het erfdeel