Leger des Heils

Wat is het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken  en in Zijn naam  menselijke nood  te lenigen zonder  enige vorm van discriminatie.

Ons doel is: Souls: mensen voor Christus winnen – Saints: Heiliging en discipelschap – Services: de medemens in nood helpen.

In Meppel is het Leger des Heils  met haar opdracht gestart  op 31 december 1887. Vanaf deze datum zijn de activiteiten gehuisvest aan de Havenstraat 13-15. Het  aandachtsgebied omvat de postcodes 7940-7975 en 8330-8379.

Wat geloven wij

Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijke geloof en leven te vinden zijn. Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt.

Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid.

Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus, de goddelijke en de menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is.

Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en hun geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld.

Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden.

Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn voor ons behoud.

Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daarvan het getuigenis in zich heeft.

Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven.

Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (Tess. 5:23).

Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en de eindeloze straf van de goddelozen.

Wij geloven in de Kerk, het lichaam van Christus, gerechtvaardigd en geheiligd door genade, geroepen om de opdracht en de bediening van Christus voort te zetten.

Wij geloven in de wederkomst van Christus in heerlijkheid, de voltooiing van het Koninkrijk van God, de wederopstanding van het lichaam, de uiteindelijke verantwoordelijkheid van alle personen tegenover God, de hemel en de hel, de eindeloze wanhoop van degenen die het heil verwerpen en de eeuwige gelukzaligheid van degenen die door het geloof gerechtvaardigd zijn.

Elke zondag 9.30 uur bidstond, 10 uur samenkomst  na afloop koffie

Havenstraat 13 7941 CP Meppel 0630169703

activiteiten

Elke woensdag en donderdag kleding winkel van 9 tot 12 uur

Om de week op woensdag van 9.30 tot 10.30 zingen met je kind van 0 tot 4 jaar met ouders, grootouders, tantes om 15.30 uur op de zelfde woensdag tot 17 uur Kids club

1e en 3e woensdag zangkoor 2e en 4e dinsdag volwassenen club

Laatste donderdag van de maand 18.30 uur maaltijd 4 euro pp opgave een week van te voren verplicht

Laatste donderdag van de maand 19,15 uur Kring avond Bijbelstudie

Laatste donderdag van de maand 20 uur gebedsavond

Donderdag inloop spreekuur van 9.30 tot 11 of na tel. Afspraak voor meer informatie kunt u altijd bellen: 0630169703

Voorgangers: Envoys D. H. van der Haak Telefoon:0630169703